Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नागरिक बडापत्र

http://moha.gov.np/public/upload/df5ab8082ac793fd0593dcb5e96299b7/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%281%29.pdf

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्थुम

नागरिक वडापत्र

देहाय अनुसारका कामहरु देहाय अनुसार हुने भएकोले सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ ।

सि. नं.

काम

काम सम्पन्न हुने अवधि

आवश्यक पर्ने कागजात एवम् प्रमाण

लाग्ने सरकारी दस्तुर

सम्बन्धित फाँट

 

 

नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने

क) बंशज

प्रमाण पुगेको दिन

 1. न.पा./गा.पा.बाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. १
 2. पिताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 3. जन्मदर्ता
 4. शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 5. विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 6. पिताको मृत्यु भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र वंशज खुल्ने
 7. परिवारका अन्य कुनै सदस्यको नागरिकता
 8. परिवारका कुनै पनि सदस्यको नागरिकता नभए बंशजको    नाताले नागरिकता पाउन सक्ने र वंशज प्रमाणित हुने अन्य आधारभूत प्रमाणहरु ।
 9. बसाइ सरी आउनेको हकमा बसाइसराइ दर्ता प्रमाणपत्र र         स्थायी बसोबास खुल्ने जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत ।

रु. १०।– को टिकट

नागरिकता फाँट

ख) वैवाहिक अंगिकृत

प्रहरी सर्जमिन प्राप्त भएको दिन

 1. गा.वि.स./न.पा.बाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. ७
 2. पतिको नागिरकताको प्रमाणपत्र
 3. विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 4. विदेशी नागरिकताको प्रमाणपत्र त्याग गर्न सम्बन्धित देशमा पठाइएको पत्रको बोधार्थ
 5. पत्र हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको रसिद

रु. १०।– को टिकट

ग) जन्मको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका नागरिकता प्राप्त गर्नु अघि जन्मेका सन्तानले वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गर्न

प्रमाण पुगेको दिन

 1. गा.वि.स./न.पा.बाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. १
 2. पिताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 3. जन्मदर्ता
 4. शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 5. पिताको मृत्यु भएको भए पिताको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र
 6. आमाको नागरिकता
 7. बसाइसरि आउनेको हकमा बसाइ सराइ दर्ता प्रमाण पत्र
 8. स्थायी बसोबास खुल्ने जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा समेत ।
 9. ठेगाना परिवर्तन भइ नागरिकता माग भएमा बाबुको र सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको आधिकारिकता एकीन भएपछि मात्र ।

रु. १०।– को टिकट

घ) कर्मचारी परिवार

प्रमाण पुगेको दिन

 1. गा.वि.स./न.पा.बाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. १ (दुईप्रति)
 2. पिताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 3. जन्मदर्ता
 4. शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 5. विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र
 6. सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको सिफारिस
 7. कर्मचारी परिचय पत्र

रु. १०।– को टिकट

घ) अंगीकृत (सिफारिस मात्र)

प्रमाण पुगेको दिन

 1. गा.वि.स./न.पा.बाट सिफारिस भएको अनुसूची फाराम नं. ७
 2. १५ बर्षभन्दा बढी समय नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको खुल्ने कागज
 3. आफ्नो पेशा/व्यवसायबाट राष्ट्रलाई आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान खुल्ने पेशा व्यवसायको कागजात
 4. विदेशी नागरिकताको प्रमाणपत्र त्याग गर्न सम्बन्धित देशमा पठाइएको पत्रको बोधार्थ र
 5. सो पत्र हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको रसिद

रु. १०।– को टिकट

ङ) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

निवेदन परेको दिन

 1. गा.वि.स./न.पा.को  सिफारिस
 2. पुरानो च्यातिएको नासिएको नागरिकता भए सो समेत पेश गर्नु पर्ने ।

रु. १३।–को टिकट लाग्ने

 

मुद्धा

 

 

 

मुद्धा फाँट

 • वयान

मुद्धा दर्ता भएकै दिन शुरु हुने ।

मुद्धा दर्तापछि कानून बमोजिम मुद्धामा आवश्यक संलग्न रहनु पर्ने कागजात प्रमाणहरु

कानून बमोजिम हुने ।

 • आदेश

सोही दिन

 

 

 • थुनछेक

वयान सकिएको दिन

 

 

 • साक्षी बुझ्ने

प्रतिवादी चुक्ता भएको १ महिनाभित्र

 

 

 • कागज गराउने

आवश्यकता अनुसार

 

 

 • फैसला

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतको मुद्धामा प्रमाण पुगेको मितिले ९० दिनभित्र र सामान्य कार्यविधि अन्तर्गत प्रमाण पुगेको मितिले १ बर्षभित्र

 

 

 • नक्कल लिने

निवेदन परेकै दिन

नक्कल माग गर्ने निवेदन

रु. १०।– को टिकट र कागजात जाँचको १७ नं. बमोजिम लाग्ने दस्तुर

 • मुद्धा दर्ता

पेश भएकै दिन

 

 

 • कैफियत प्रतिवेदन

३ दिन भित्र

 

 

 • म्याद थप

आवश्यकता कागजात तथा मानिससहित पेश भएकै दिन

 

 

 • म्याद जारी गर्ने

प्रक्रिया पुगेपछि  

 

 

 • धरौटी फिर्ता/तारेख तोक्ने

फैसला अन्तिम भएपछि निवेदन परेकै दिन

धरौटी फिर्ता माग निवेदन

 

दर्ता विवाह

निवेदन दर्ता भएको र प्रक्रिया पूरा भएको १७ औं दिनमा

 1. अनुसूची १ बमोजिमको विवाह गर्ने दरखास्त फाराम,
 2. दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि,
 3. बाहिरी जिल्लाको भए बसाइसराइ
 4. दुवैजनाको पासपोर्ट साइजको फोटो आवश्यकता अनुसार

रु. १०।– को टिकट

 

वैवाहिक सम्बन्ध दर्ता

निवेदन दर्ता भएको र प्रक्रिया पूरा भएको १७ औं दिनमा

 1. अनुसूची ६ बमोजिमको अरु विवाह दर्ताको दरखास्त
 2. दुवैजनाको नागरिकताको प्रतिलिपि
 3. बाहिरी जिल्लाको भए बसाइसराइ
 4. दुवैजनाको पासपोर्ट साइजको फोटो आवश्यकता अनुसार

 

धर्म पुत्रपुत्रीसम्बन्धी

 

प्रचलित कानून बमोजिम

 

जन गुनासोका गुनासा एवम् सिकायतहरु

निवेदन परेकै दिन कारबाही शुरु भइ प्रक्रिया पूरा भइ आएको भोलिपल्टसम्ममा काम सम्पन्न हुने ।

 1. व्यहोरा खुलेको निवेदन र
 2. भएसम्मका सवुत प्रमाणहरु

 

रु. १०।– को टिकट

 

भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी मुद्धा

उजुरी प्राप्त हुनसाथ प्रक्रिया शुरु भई अनुसन्धान कार्य पूरा भइसकेपछि ।

 1. निवेदन र उपलब्ध भएसम्मको सबुद प्रमाणहरु

कुनै दस्तुर नलाग्ने

नाता प्रमाणित गर्ने

निवेदन परेकै दिन कारबाही शुरु भइ प्रक्रिया पूरा भइ आएको भोलिपल्टसम्ममा काम सम्पन्न हुने ।

 1. सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा.को   सिफारिस
 2. सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति
 3. जन्मदर्ता
 4. मृत्यु भइसकेको भए मृत्युदर्ता
 5. आवश्यकता अनुसार १ व्यक्तिको २ प्रतिको दरले फोटो

रु. १०।– को टिकट

स्थानीय प्रशासन फाँट

भारतीय गोर्खा

कागजात पूरा भएकै दिन

गोर्खा सैनिक वा अन्य कर्मचारीहरुको पेन्सन, पारिवारिक पेन्सन, तथा अन्य सुविधा बारेको गा.वि.स.को सिफारिस, नागरिकताको पेन्सन पट्टा

१०

चरित्रसम्बन्धी

कागजात पूरा भएकै दिन

नागरिकताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति र गा.वि.स.को सिफारिस,

११

नाम, थर वतन फरक परेको सिफारिस

सामान्या फरक परेकोमा निवेदन परेकै दिन

 1. फरक परेका प्रमाण कागजात
 2. गा.वि.स./न.पा.को   सिफारिस
 3. व्यहोरा सहितको निवेदन

१२

आदिवासी, जनजाति/दलित/मधेशीसम्बन्धी प्रमाणित

निवेदक परेकै दिन

 1. स्थानीय निकायको सिफारिस
 2. स्वयम् व्यक्तिको निवेदन
 3. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

१३

नावालक परिचय पत्रसम्बन्धी

कागज पुगेको अवस्थामा सोही दिन

 1. बाबु आमाको नागरिकताको छाँयाप्रति
 2. जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति
 3. शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति
 4. गा.वि.स./न.पा.को   सिफारिस

१४

मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी

 

प्रचलित कानून बमोजिम

 

१५

विष्फोटक पदार्थ प्रयोग इजाजत

 

नयाँ इजाजत

प्रमाण पुगेको दिन

 1. संस्था वा कार्यालयको सिफारिस पत्र
 2. नागरिकताको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति
 3.  निवेदन दस्तुर बुझाएको रसिद

रु. १०।

नविकरण

निवेदन परेकै दिन

 1. संस्था वा कार्यालयको सिफारिस पत्र
 2. सक्कलै प्रमाणपत्र
 3.  निवेदन.
 4. दस्तुर बुझाएको रसिद

१६

राहदानी सम्बन्धी

सामान्यतया दरखास्त परेको मितिले ३६ दिन

नागरिकता/नावालक परिचयपत्रको छाँयाप्रति

 • सामान्य रु. ५०००।–
 • विशेष परिस्थितिको बाहेक/हराएको/केरमेट गरेको/कुनै तरिकाले विगारेको/विदेशबाट एकपाने ट्राभल्स डकुमेण्टबाट फिर्ता आएकाको हकमा रु १००००।-

 

राहदानी फाँट

१७

संघसंस्था दर्ता

निवेदन परेकै दिन कारबाही शुरु भइ प्रक्रिया पूरा भइ आएको भोलिपल्टसम्ममा काम सम्पन्न हुने ।

 • तदर्थ कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको वैयक्तिक विवरण  (फोटोसहितको)
 • कार्यसमितिका सदस्यहरुले सहिछाप गरेको विधान ४ प्रति
 • जिल्ला विकास समितिको सिफारिस
 • तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको छाँयाप्रति
 • अन्य जिल्लाबाट बसाइसराइ भइ आएको भए बसाइसराइ प्रमाणपत्र

संस्था दर्ता दस्तुर रु. १०००।००

स्थानिय प्रशासन फाँट

नविकरण

प्रक्रिया पुगेको दिन

 • कार्यकारिणीको नामावली
 • नियमानुसार लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदन संलग्न
 • जिल्ला विकास समितिको सिफारिस

आश्विन मसान्तभित्र आएमा रु. ५००।– सोभन्दा पछि आएमा विलम्ब शुल्क थप रु. १०००।-

१८

हातहतियारसम्बन्धी

 

 

 

क) नामसारी

निवेदन परेकै दिन कारबाही शुरु भइ प्रक्रिया पूरा भइ आएको भोलिपल्टसम्ममा काम सम्पन्न हुने ।

 • अनुसूची १ (क) र (ख) फाराम ।
 • हकदार खुल्ने कागज
 • हातहतियार खरखजानाको अनुमतिपत्र ।
 • नागरिकतको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रति (सम्बन्धित व्यक्तिहरुको)

रु. १०००।-

मुद्धा फाँट

ख) नविकरण

निवेदन परेकै दिन

 • नविकरणको लागि निवेदन
 • लाइसेन्सको लागि निवेदन
 • लाइसेन्स बुक र हतियार साथमा लिई आउनु पर्ने

हातहतियारको किसिम अनुसार

१९

दैवी प्रकोप

तुरुन्त

 • सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा.को   सिफारिस, प्रहरी प्रतिवेदन, निवेदन र परिचय खुल्ने कागज ।

दस्तुर नलाग्ने

स्थानिय प्रशासन/लेखा