Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेह्रथुम

म्याङ्गलुङ्ग

योगेन्द्र बहादुर थोक्लेन


योगेन्द्र बहादुर थोक्लेन


योगेन्द्र बहादुर थोक्लेन
लेखापाल

शाखा लेखा शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल thoklen.yogen@gmail.com
सम्पर्क 9849677701
ठेगाना Chhathar Jorpati 05, धनकुटा
बहाल मिति २०७६ भाद्र २५